Wild Shanghai EP6: Habitat Gardens — shelter for wildlife, garden for people


Hu Jun
Hu Jun Liu Jieyun
The Habitat Gardens can provide food, drink, and shelter for wildlife and a place to relax, play, and enjoy for human beings.

Hu Jun
Hu Jun Liu Jieyun

Shot by Hu Jun, Dai Qian and Zhou Shengjie. Edited by Hu Jun. Subtitles by Wang Xinzhou.

City life enriches people but destroys wildlife habitat. We need to restore nature to the city. The Habitat Gardens are designed to suit the needs of both people and wildlife, providing food, drink, and shelter for wildlife while also being a place to relax, play, and enjoy. Get closer to discover the mystery.


Special Reports

Top