Alex's delectable trip to a small village in rural Guangxi

Alexander Bushroe Zhong Youyang Dai Qian Hu Jun Zhou Shengjie
What is an authentic rural experience like? Join Alex in his trip to the Sanjiang Dong Autonomous County.
Alexander Bushroe Zhong Youyang Dai Qian Hu Jun Zhou Shengjie

An authentic rural experience or not? Join Alex in his trip to a Dong village in scenic Guangxi Zhuang Autonomous Region.

Shot by Alexander Bushroe, Dai Qian, Hu Jun and Zhou Shengjie. Edited by Zhong Youyang. Subtitles by Wang Xinzhou.


Special Reports

Top